เข้าใช้งาน

วิธีการใช้งาน :  ให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลเพื่อเข้าใช้งานโดย
- ชื่อผู้ใช้งาน คือ รหัสนักเรียน
  หมายเลขบัตรประชาชนของบิดา มารดา
  หรือผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง
- รหัสผ่านคือ วันเดือนปีเกิดของบุตรหลาน
  เช่น เกิด 1 มีนาคม 2540 ให้พิมพ์ 01/03/2540
 
ชื่อผู้ใช้งาน : 
รหัสผ่าน :