สถิติการใช้งาน

เงื่อนไขการค้นหา
เดือน ปี พ.ศ.
วันเดือนปี ทั่วไป ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งหมด
2-2019
ผู้ใช้
138 คน
เวลาใช้งาน
144.75 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.05 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
129 คน
เวลาใช้งาน
98.93 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.77 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
192 คน
เวลาใช้งาน
283.03 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.47 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
139 คน
เวลาใช้งาน
191.63 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.38 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
598 คน
เวลาใช้งาน
718.34 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.20 ชั่วโมง/คน
3-2019
ผู้ใช้
12 คน
เวลาใช้งาน
11.14 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.93 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
12 คน
เวลาใช้งาน
11.14 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.93 ชั่วโมง/คน
5-2019
ผู้ใช้
2,311 คน
เวลาใช้งาน
2,206.01 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.95 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3 คน
เวลาใช้งาน
4.40 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.47 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
758 คน
เวลาใช้งาน
742.86 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.98 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
381 คน
เวลาใช้งาน
405.87 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.07 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
676 คน
เวลาใช้งาน
650.93 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.96 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
402 คน
เวลาใช้งาน
628.23 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.56 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
888 คน
เวลาใช้งาน
1,052.83 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.19 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
5,419 คน
เวลาใช้งาน
5,691.13 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.05 ชั่วโมง/คน
6-2019
ผู้ใช้
2,033 คน
เวลาใช้งาน
2,178.30 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.07 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
788 คน
เวลาใช้งาน
1,033.85 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.31 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
547 คน
เวลาใช้งาน
807.03 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.48 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
824 คน
เวลาใช้งาน
1,000.65 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.21 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
366 คน
เวลาใช้งาน
737.83 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.02 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
725 คน
เวลาใช้งาน
969.37 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.34 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
5,283 คน
เวลาใช้งาน
6,727.03 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.27 ชั่วโมง/คน
7-2019
ผู้ใช้
763 คน
เวลาใช้งาน
1,062.18 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.39 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
566 คน
เวลาใช้งาน
745.61 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.32 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
806 คน
เวลาใช้งาน
1,706.33 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.12 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
695 คน
เวลาใช้งาน
1,046.99 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.51 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
870 คน
เวลาใช้งาน
1,343.10 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.54 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
447 คน
เวลาใช้งาน
668.83 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.50 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
820 คน
เวลาใช้งาน
1,349.04 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.65 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,967 คน
เวลาใช้งาน
7,922.08 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.59 ชั่วโมง/คน
8-2019
ผู้ใช้
466 คน
เวลาใช้งาน
541.19 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.16 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,127 คน
เวลาใช้งาน
1,447.50 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.28 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,377 คน
เวลาใช้งาน
2,400.23 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.74 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,051 คน
เวลาใช้งาน
1,606.98 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.53 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,306 คน
เวลาใช้งาน
1,997.03 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.53 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
562 คน
เวลาใช้งาน
1,278.59 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.28 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
976 คน
เวลาใช้งาน
1,839.14 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.88 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
6,865 คน
เวลาใช้งาน
11,110.65 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.62 ชั่วโมง/คน
9-2019
ผู้ใช้
396 คน
เวลาใช้งาน
405.54 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.02 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
653 คน
เวลาใช้งาน
772.50 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.18 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
845 คน
เวลาใช้งาน
844.85 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
740 คน
เวลาใช้งาน
909.01 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.23 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
948 คน
เวลาใช้งาน
1,365.74 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.44 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
405 คน
เวลาใช้งาน
730.47 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.80 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
905 คน
เวลาใช้งาน
1,446.86 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.60 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,892 คน
เวลาใช้งาน
6,474.97 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.32 ชั่วโมง/คน
10-2019
ผู้ใช้
272 คน
เวลาใช้งาน
1,470.41 ชั่วโมง
เฉลี่ย
5.41 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
30 คน
เวลาใช้งาน
17.52 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.58 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
103 คน
เวลาใช้งาน
67.97 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.66 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
43 คน
เวลาใช้งาน
41.13 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.96 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
267 คน
เวลาใช้งาน
328.06 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.23 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
107 คน
เวลาใช้งาน
216.41 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.02 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
822 คน
เวลาใช้งาน
2,141.51 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.61 ชั่วโมง/คน
11-2019
ผู้ใช้
50 คน
เวลาใช้งาน
31.38 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.63 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
313 คน
เวลาใช้งาน
750.62 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.40 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
192 คน
เวลาใช้งาน
210.65 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.10 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
328 คน
เวลาใช้งาน
266.02 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.81 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
901 คน
เวลาใช้งาน
1,390.92 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.54 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
656 คน
เวลาใช้งาน
1,288.33 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.96 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,440 คน
เวลาใช้งาน
3,937.92 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.61 ชั่วโมง/คน
12-2019
ผู้ใช้
31 คน
เวลาใช้งาน
26.21 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.85 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
298 คน
เวลาใช้งาน
806.41 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.71 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
117 คน
เวลาใช้งาน
73.46 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.63 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3 คน
เวลาใช้งาน
1.42 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.47 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
109 คน
เวลาใช้งาน
126.32 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.16 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
517 คน
เวลาใช้งาน
855.36 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.65 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
324 คน
เวลาใช้งาน
565.69 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.75 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,399 คน
เวลาใช้งาน
2,454.88 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.75 ชั่วโมง/คน
1-2020
ผู้ใช้
859 คน
เวลาใช้งาน
1,568.29 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.83 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
69 คน
เวลาใช้งาน
84.06 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.22 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
73 คน
เวลาใช้งาน
97.36 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.33 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
77 คน
เวลาใช้งาน
68.47 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.89 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
151 คน
เวลาใช้งาน
201.01 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.33 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
147 คน
เวลาใช้งาน
271.34 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.85 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,376 คน
เวลาใช้งาน
2,290.52 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.66 ชั่วโมง/คน
2-2020
ผู้ใช้
88 คน
เวลาใช้งาน
88.84 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.01 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
531 คน
เวลาใช้งาน
937.71 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.77 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
352 คน
เวลาใช้งาน
275.57 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.78 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
18 คน
เวลาใช้งาน
10.06 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.56 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
560 คน
เวลาใช้งาน
559.47 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
745 คน
เวลาใช้งาน
1,154.64 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.55 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
471 คน
เวลาใช้งาน
665.51 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.41 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,765 คน
เวลาใช้งาน
3,691.79 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.34 ชั่วโมง/คน
3-2020
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4 คน
เวลาใช้งาน
5.25 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.31 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1 คน
เวลาใช้งาน
0.09 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.09 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
5 คน
เวลาใช้งาน
5.33 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.07 ชั่วโมง/คน
6-2020
ผู้ใช้
1 คน
เวลาใช้งาน
0.35 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.35 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1 คน
เวลาใช้งาน
0.35 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.35 ชั่วโมง/คน
7-2020
ผู้ใช้
1,811 คน
เวลาใช้งาน
2,123.81 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.17 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
8 คน
เวลาใช้งาน
2.10 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.26 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
266 คน
เวลาใช้งาน
195.89 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.74 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
469 คน
เวลาใช้งาน
538.70 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.15 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
605 คน
เวลาใช้งาน
546.64 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.90 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
388 คน
เวลาใช้งาน
448.44 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.16 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,547 คน
เวลาใช้งาน
3,855.58 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.09 ชั่วโมง/คน
8-2020
ผู้ใช้
1,908 คน
เวลาใช้งาน
2,490.54 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.31 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
202 คน
เวลาใช้งาน
286.06 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.42 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
566 คน
เวลาใช้งาน
736.25 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.30 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
824 คน
เวลาใช้งาน
850.19 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.03 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
790 คน
เวลาใช้งาน
1,028.28 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.30 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
375 คน
เวลาใช้งาน
525.01 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.40 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,665 คน
เวลาใช้งาน
5,916.34 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.27 ชั่วโมง/คน
9-2020
ผู้ใช้
2,466 คน
เวลาใช้งาน
2,728.20 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.11 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
289 คน
เวลาใช้งาน
341.45 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.18 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
432 คน
เวลาใช้งาน
782.63 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.81 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
857 คน
เวลาใช้งาน
907.25 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.06 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
508 คน
เวลาใช้งาน
821.82 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.62 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
240 คน
เวลาใช้งาน
292.73 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.22 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,792 คน
เวลาใช้งาน
5,874.08 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.23 ชั่วโมง/คน
10-2020
ผู้ใช้
1,781 คน
เวลาใช้งาน
2,456.18 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.38 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
244 คน
เวลาใช้งาน
276.17 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.13 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
513 คน
เวลาใช้งาน
1,047.81 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.04 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
873 คน
เวลาใช้งาน
1,328.58 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.52 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
538 คน
เวลาใช้งาน
1,005.74 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.87 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
432 คน
เวลาใช้งาน
606.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.40 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,381 คน
เวลาใช้งาน
6,720.48 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.53 ชั่วโมง/คน
11-2020
ผู้ใช้
337 คน
เวลาใช้งาน
422.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.25 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
13 คน
เวลาใช้งาน
26.40 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.03 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
76 คน
เวลาใช้งาน
100.55 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.32 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
150 คน
เวลาใช้งาน
163.16 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.09 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
152 คน
เวลาใช้งาน
301.75 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.99 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
52 คน
เวลาใช้งาน
47.80 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.92 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
780 คน
เวลาใช้งาน
1,061.67 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.36 ชั่วโมง/คน
12-2020
ผู้ใช้
1,214 คน
เวลาใช้งาน
1,565.97 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.29 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
47 คน
เวลาใช้งาน
16.07 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.34 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
39 คน
เวลาใช้งาน
25.41 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.65 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
380 คน
เวลาใช้งาน
233.12 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.61 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
796 คน
เวลาใช้งาน
717.16 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.90 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
822 คน
เวลาใช้งาน
1,150.51 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.40 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,298 คน
เวลาใช้งาน
3,708.24 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.12 ชั่วโมง/คน
1-2021
ผู้ใช้
867 คน
เวลาใช้งาน
1,253.46 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.45 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
93 คน
เวลาใช้งาน
47.68 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.51 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
65 คน
เวลาใช้งาน
35.13 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.54 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
218 คน
เวลาใช้งาน
155.98 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.72 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
681 คน
เวลาใช้งาน
606.92 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.89 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
532 คน
เวลาใช้งาน
917.26 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.72 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,456 คน
เวลาใช้งาน
3,016.43 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.23 ชั่วโมง/คน
2-2021
ผู้ใช้
1,451 คน
เวลาใช้งาน
1,417.97 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.98 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
92 คน
เวลาใช้งาน
55.08 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.60 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
60 คน
เวลาใช้งาน
57.99 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.97 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
313 คน
เวลาใช้งาน
222.27 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.71 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
678 คน
เวลาใช้งาน
639.69 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.94 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
620 คน
เวลาใช้งาน
865.86 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.40 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,214 คน
เวลาใช้งาน
3,258.86 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.01 ชั่วโมง/คน
3-2021
ผู้ใช้
831 คน
เวลาใช้งาน
585.50 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.70 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
127 คน
เวลาใช้งาน
62.53 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.49 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
59 คน
เวลาใช้งาน
22.70 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.38 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
207 คน
เวลาใช้งาน
131.91 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.64 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
675 คน
เวลาใช้งาน
662.05 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.98 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
872 คน
เวลาใช้งาน
1,455.26 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.67 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,771 คน
เวลาใช้งาน
2,919.95 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.05 ชั่วโมง/คน
4-2021
ผู้ใช้
199 คน
เวลาใช้งาน
8.36 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.04 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
199 คน
เวลาใช้งาน
8.36 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.04 ชั่วโมง/คน
5-2021
ผู้ใช้
98 คน
เวลาใช้งาน
2.38 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.02 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
98 คน
เวลาใช้งาน
2.38 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.02 ชั่วโมง/คน
6-2021
ผู้ใช้
487 คน
เวลาใช้งาน
395.84 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.81 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
214 คน
เวลาใช้งาน
102.44 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.48 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
581 คน
เวลาใช้งาน
450.36 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.78 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
311 คน
เวลาใช้งาน
251.24 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.81 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
426 คน
เวลาใช้งาน
351.35 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.82 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
564 คน
เวลาใช้งาน
635.18 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.13 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,583 คน
เวลาใช้งาน
2,186.42 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.85 ชั่วโมง/คน
11-2021
ผู้ใช้
63 คน
เวลาใช้งาน
36.12 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.57 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
75 คน
เวลาใช้งาน
33.67 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.45 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
104 คน
เวลาใช้งาน
333.20 ชั่วโมง
เฉลี่ย
3.20 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
148 คน
เวลาใช้งาน
88.94 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.60 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
368 คน
เวลาใช้งาน
422.62 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.15 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
334 คน
เวลาใช้งาน
304.01 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.91 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,092 คน
เวลาใช้งาน
1,218.56 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.12 ชั่วโมง/คน
12-2021
ผู้ใช้
66 คน
เวลาใช้งาน
57.17 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.87 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
116 คน
เวลาใช้งาน
60.23 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.52 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
27 คน
เวลาใช้งาน
12.60 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.47 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
394 คน
เวลาใช้งาน
305.41 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.78 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
456 คน
เวลาใช้งาน
340.62 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.75 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
487 คน
เวลาใช้งาน
697.01 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.43 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,179 คน
เวลาใช้งาน
1,233.93 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.05 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,725 คน
เวลาใช้งาน
2,706.97 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.99 ชั่วโมง/คน
1-2022
ผู้ใช้
144 คน
เวลาใช้งาน
100.57 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.70 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
206 คน
เวลาใช้งาน
117.09 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.57 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
6 คน
เวลาใช้งาน
2.49 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.41 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
396 คน
เวลาใช้งาน
337.19 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.85 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
362 คน
เวลาใช้งาน
248.57 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.69 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
576 คน
เวลาใช้งาน
775.67 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.35 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
917 คน
เวลาใช้งาน
1,090.64 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.19 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,607 คน
เวลาใช้งาน
2,672.23 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.03 ชั่วโมง/คน
2-2022
ผู้ใช้
170 คน
เวลาใช้งาน
99.15 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.58 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
231 คน
เวลาใช้งาน
150.47 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.65 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3 คน
เวลาใช้งาน
1.70 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.57 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
295 คน
เวลาใช้งาน
208.66 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.71 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
343 คน
เวลาใช้งาน
227.75 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.66 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
600 คน
เวลาใช้งาน
749.25 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.25 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
745 คน
เวลาใช้งาน
872.72 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.17 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,387 คน
เวลาใช้งาน
2,309.69 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.97 ชั่วโมง/คน
5-2022
ผู้ใช้
792 คน
เวลาใช้งาน
603.66 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.76 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
253 คน
เวลาใช้งาน
168.75 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.67 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
383 คน
เวลาใช้งาน
378.05 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.99 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
639 คน
เวลาใช้งาน
496.84 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.78 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
446 คน
เวลาใช้งาน
286.41 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.64 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
728 คน
เวลาใช้งาน
695.50 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.96 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,241 คน
เวลาใช้งาน
2,629.22 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.81 ชั่วโมง/คน
6-2022
ผู้ใช้
715 คน
เวลาใช้งาน
859.66 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.20 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
66 คน
เวลาใช้งาน
68.02 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.03 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
337 คน
เวลาใช้งาน
328.90 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.98 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
784 คน
เวลาใช้งาน
897.97 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.15 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,125 คน
เวลาใช้งาน
1,341.79 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.19 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
660 คน
เวลาใช้งาน
534.46 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.81 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,233 คน
เวลาใช้งาน
1,648.16 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.34 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,920 คน
เวลาใช้งาน
5,678.96 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.15 ชั่วโมง/คน
7-2022
ผู้ใช้
270 คน
เวลาใช้งาน
237.14 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.88 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
66 คน
เวลาใช้งาน
81.78 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.24 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
111 คน
เวลาใช้งาน
89.37 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.81 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
355 คน
เวลาใช้งาน
378.19 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.07 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
403 คน
เวลาใช้งาน
493.34 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.22 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
276 คน
เวลาใช้งาน
208.27 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.75 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
371 คน
เวลาใช้งาน
569.11 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.53 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,852 คน
เวลาใช้งาน
2,057.21 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.11 ชั่วโมง/คน
8-2022
ผู้ใช้
847 คน
เวลาใช้งาน
1,220.50 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.44 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
180 คน
เวลาใช้งาน
193.39 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.07 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
310 คน
เวลาใช้งาน
336.84 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.09 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,091 คน
เวลาใช้งาน
1,679.71 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.54 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
969 คน
เวลาใช้งาน
1,065.20 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.10 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
640 คน
เวลาใช้งาน
575.98 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.90 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,248 คน
เวลาใช้งาน
1,904.13 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.53 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
5,285 คน
เวลาใช้งาน
6,975.75 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.32 ชั่วโมง/คน
9-2022
ผู้ใช้
676 คน
เวลาใช้งาน
1,002.52 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.48 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
150 คน
เวลาใช้งาน
72.58 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.48 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
288 คน
เวลาใช้งาน
260.54 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.90 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
657 คน
เวลาใช้งาน
1,029.01 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.57 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
715 คน
เวลาใช้งาน
916.02 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.28 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
403 คน
เวลาใช้งาน
357.75 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.89 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
763 คน
เวลาใช้งาน
907.36 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.19 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,652 คน
เวลาใช้งาน
4,545.78 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.24 ชั่วโมง/คน
10-2022
ผู้ใช้
136 คน
เวลาใช้งาน
41.50 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.31 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
149 คน
เวลาใช้งาน
87.19 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.59 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
293 คน
เวลาใช้งาน
297.29 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.01 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
285 คน
เวลาใช้งาน
264.31 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.93 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
517 คน
เวลาใช้งาน
352.43 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.68 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,380 คน
เวลาใช้งาน
1,042.73 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.76 ชั่วโมง/คน
11-2022
ผู้ใช้
471 คน
เวลาใช้งาน
433.13 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.92 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
27 คน
เวลาใช้งาน
12.05 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.45 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
70 คน
เวลาใช้งาน
38.46 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.55 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
731 คน
เวลาใช้งาน
669.78 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.92 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,122 คน
เวลาใช้งาน
936.48 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.83 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,590 คน
เวลาใช้งาน
2,199.71 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.38 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,735 คน
เวลาใช้งาน
1,919.61 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.11 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
5,746 คน
เวลาใช้งาน
6,209.21 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.08 ชั่วโมง/คน
12-2022
ผู้ใช้
411 คน
เวลาใช้งาน
451.96 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.10 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
10 คน
เวลาใช้งาน
4.34 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.43 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
13 คน
เวลาใช้งาน
5.49 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.42 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
589 คน
เวลาใช้งาน
418.89 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.71 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
617 คน
เวลาใช้งาน
391.69 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.63 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
916 คน
เวลาใช้งาน
1,214.55 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.33 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,263 คน
เวลาใช้งาน
1,651.50 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.31 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,819 คน
เวลาใช้งาน
4,138.42 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.08 ชั่วโมง/คน
1-2023
ผู้ใช้
378 คน
เวลาใช้งาน
333.44 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.88 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
7 คน
เวลาใช้งาน
4.54 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.65 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
34 คน
เวลาใช้งาน
15.26 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.45 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
367 คน
เวลาใช้งาน
261.99 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.71 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
577 คน
เวลาใช้งาน
431.67 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.75 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
841 คน
เวลาใช้งาน
1,060.93 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.26 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,191 คน
เวลาใช้งาน
1,440.77 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.21 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,395 คน
เวลาใช้งาน
3,548.60 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.05 ชั่วโมง/คน
2-2023
ผู้ใช้
313 คน
เวลาใช้งาน
499.19 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.59 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
9 คน
เวลาใช้งาน
5.43 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.60 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
27 คน
เวลาใช้งาน
19.80 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.73 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
360 คน
เวลาใช้งาน
259.40 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.72 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
260 คน
เวลาใช้งาน
215.69 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.83 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
532 คน
เวลาใช้งาน
634.63 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.19 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
612 คน
เวลาใช้งาน
712.10 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.16 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,113 คน
เวลาใช้งาน
2,346.24 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.11 ชั่วโมง/คน
3-2023
ผู้ใช้
58 คน
เวลาใช้งาน
77.59 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.34 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
137 คน
เวลาใช้งาน
269.07 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.96 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
195 คน
เวลาใช้งาน
346.66 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.78 ชั่วโมง/คน
5-2023
ผู้ใช้
1,577 คน
เวลาใช้งาน
999.97 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.63 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,577 คน
เวลาใช้งาน
999.97 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.63 ชั่วโมง/คน
6-2023
ผู้ใช้
4,502 คน
เวลาใช้งาน
4,066.12 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.90 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,502 คน
เวลาใช้งาน
4,066.12 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.90 ชั่วโมง/คน
7-2023
ผู้ใช้
3,678 คน
เวลาใช้งาน
3,733.91 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.02 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,678 คน
เวลาใช้งาน
3,733.91 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.02 ชั่วโมง/คน
8-2023
ผู้ใช้
4,967 คน
เวลาใช้งาน
5,622.44 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.13 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,967 คน
เวลาใช้งาน
5,622.44 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.13 ชั่วโมง/คน
9-2023
ผู้ใช้
3,116 คน
เวลาใช้งาน
3,315.15 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.06 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,116 คน
เวลาใช้งาน
3,315.15 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.06 ชั่วโมง/คน
10-2023
ผู้ใช้
547 คน
เวลาใช้งาน
456.67 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.83 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
547 คน
เวลาใช้งาน
456.67 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.83 ชั่วโมง/คน
11-2023
ผู้ใช้
3,287 คน
เวลาใช้งาน
3,357.28 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.02 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,287 คน
เวลาใช้งาน
3,357.28 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.02 ชั่วโมง/คน
12-2023
ผู้ใช้
1,657 คน
เวลาใช้งาน
1,647.27 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.99 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,657 คน
เวลาใช้งาน
1,647.27 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.99 ชั่วโมง/คน
1-2024
ผู้ใช้
2,840 คน
เวลาใช้งาน
3,015.17 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.06 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,840 คน
เวลาใช้งาน
3,015.17 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.06 ชั่วโมง/คน
2-2024
ผู้ใช้
3,855 คน
เวลาใช้งาน
3,166.31 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.82 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,855 คน
เวลาใช้งาน
3,166.31 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.82 ชั่วโมง/คน
3-2024
ผู้ใช้
24 คน
เวลาใช้งาน
15.08 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.63 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
24 คน
เวลาใช้งาน
15.08 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.63 ชั่วโมง/คน
รวมทั้งสิ้น
ผู้ใช้
56,430 คน
เวลาใช้งาน
60,633.48 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.07 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,733 คน
เวลาใช้งาน
6,369.91 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.35 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
8,219 คน
เวลาใช้งาน
9,949.31 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.21 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
12,876 คน
เวลาใช้งาน
15,585.67 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.21 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
18,376 คน
เวลาใช้งาน
19,698.39 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.07 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
19,424 คน
เวลาใช้งาน
24,919.92 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.28 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
24,029 คน
เวลาใช้งาน
32,371.36 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.35 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
144,087 คน
เวลาใช้งาน
169,528.04 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.18 ชั่วโมง/คน