สถิติการใช้งาน

เงื่อนไขการค้นหา
เดือน ปี พ.ศ.
วันเดือนปี ทั่วไป ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งหมด
2-2019
ผู้ใช้
138 คน
เวลาใช้งาน
144.75 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.05 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
129 คน
เวลาใช้งาน
98.93 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.77 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
192 คน
เวลาใช้งาน
283.03 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.47 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
139 คน
เวลาใช้งาน
191.63 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.38 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
598 คน
เวลาใช้งาน
718.34 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.20 ชั่วโมง/คน
3-2019
ผู้ใช้
12 คน
เวลาใช้งาน
11.14 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.93 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
12 คน
เวลาใช้งาน
11.14 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.93 ชั่วโมง/คน
5-2019
ผู้ใช้
2,311 คน
เวลาใช้งาน
2,206.01 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.95 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3 คน
เวลาใช้งาน
4.40 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.47 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
758 คน
เวลาใช้งาน
742.86 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.98 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
381 คน
เวลาใช้งาน
405.87 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.07 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
676 คน
เวลาใช้งาน
650.93 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.96 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
402 คน
เวลาใช้งาน
628.23 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.56 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
888 คน
เวลาใช้งาน
1,052.83 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.19 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
5,419 คน
เวลาใช้งาน
5,691.13 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.05 ชั่วโมง/คน
6-2019
ผู้ใช้
2,033 คน
เวลาใช้งาน
2,178.30 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.07 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
788 คน
เวลาใช้งาน
1,033.85 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.31 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
547 คน
เวลาใช้งาน
807.03 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.48 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
824 คน
เวลาใช้งาน
1,000.65 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.21 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
366 คน
เวลาใช้งาน
737.83 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.02 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
725 คน
เวลาใช้งาน
969.37 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.34 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
5,283 คน
เวลาใช้งาน
6,727.03 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.27 ชั่วโมง/คน
7-2019
ผู้ใช้
763 คน
เวลาใช้งาน
1,062.18 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.39 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
566 คน
เวลาใช้งาน
745.61 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.32 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
806 คน
เวลาใช้งาน
1,706.33 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.12 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
695 คน
เวลาใช้งาน
1,046.99 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.51 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
870 คน
เวลาใช้งาน
1,343.10 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.54 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
447 คน
เวลาใช้งาน
668.83 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.50 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
820 คน
เวลาใช้งาน
1,349.04 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.65 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,967 คน
เวลาใช้งาน
7,922.08 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.59 ชั่วโมง/คน
8-2019
ผู้ใช้
466 คน
เวลาใช้งาน
541.19 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.16 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,127 คน
เวลาใช้งาน
1,447.50 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.28 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,377 คน
เวลาใช้งาน
2,400.23 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.74 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,051 คน
เวลาใช้งาน
1,606.98 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.53 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,306 คน
เวลาใช้งาน
1,997.03 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.53 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
562 คน
เวลาใช้งาน
1,278.59 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.28 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
976 คน
เวลาใช้งาน
1,839.14 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.88 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
6,865 คน
เวลาใช้งาน
11,110.65 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.62 ชั่วโมง/คน
9-2019
ผู้ใช้
396 คน
เวลาใช้งาน
405.54 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.02 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
653 คน
เวลาใช้งาน
772.50 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.18 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
845 คน
เวลาใช้งาน
844.85 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
740 คน
เวลาใช้งาน
909.01 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.23 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
948 คน
เวลาใช้งาน
1,365.74 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.44 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
405 คน
เวลาใช้งาน
730.47 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.80 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
905 คน
เวลาใช้งาน
1,446.86 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.60 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,892 คน
เวลาใช้งาน
6,474.97 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.32 ชั่วโมง/คน
10-2019
ผู้ใช้
272 คน
เวลาใช้งาน
1,470.41 ชั่วโมง
เฉลี่ย
5.41 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
30 คน
เวลาใช้งาน
17.52 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.58 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
103 คน
เวลาใช้งาน
67.97 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.66 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
43 คน
เวลาใช้งาน
41.13 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.96 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
267 คน
เวลาใช้งาน
328.06 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.23 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
107 คน
เวลาใช้งาน
216.41 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.02 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
822 คน
เวลาใช้งาน
2,141.51 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.61 ชั่วโมง/คน
11-2019
ผู้ใช้
50 คน
เวลาใช้งาน
31.38 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.63 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
313 คน
เวลาใช้งาน
750.62 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.40 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
192 คน
เวลาใช้งาน
210.65 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.10 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
328 คน
เวลาใช้งาน
266.02 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.81 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
901 คน
เวลาใช้งาน
1,390.92 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.54 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
656 คน
เวลาใช้งาน
1,288.33 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.96 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,440 คน
เวลาใช้งาน
3,937.92 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.61 ชั่วโมง/คน
12-2019
ผู้ใช้
31 คน
เวลาใช้งาน
26.21 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.85 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
298 คน
เวลาใช้งาน
806.41 ชั่วโมง
เฉลี่ย
2.71 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
117 คน
เวลาใช้งาน
73.46 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.63 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3 คน
เวลาใช้งาน
1.42 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.47 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
109 คน
เวลาใช้งาน
126.32 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.16 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
517 คน
เวลาใช้งาน
855.36 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.65 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
324 คน
เวลาใช้งาน
565.69 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.75 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,399 คน
เวลาใช้งาน
2,454.88 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.75 ชั่วโมง/คน
1-2020
ผู้ใช้
859 คน
เวลาใช้งาน
1,568.29 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.83 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
69 คน
เวลาใช้งาน
84.06 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.22 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
73 คน
เวลาใช้งาน
97.36 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.33 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
77 คน
เวลาใช้งาน
68.47 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.89 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
151 คน
เวลาใช้งาน
201.01 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.33 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
147 คน
เวลาใช้งาน
271.34 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.85 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,376 คน
เวลาใช้งาน
2,290.52 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.66 ชั่วโมง/คน
2-2020
ผู้ใช้
88 คน
เวลาใช้งาน
88.84 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.01 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
531 คน
เวลาใช้งาน
937.71 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.77 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
352 คน
เวลาใช้งาน
275.57 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.78 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
18 คน
เวลาใช้งาน
10.06 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.56 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
560 คน
เวลาใช้งาน
559.47 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
745 คน
เวลาใช้งาน
1,154.64 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.55 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
471 คน
เวลาใช้งาน
665.51 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.41 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,765 คน
เวลาใช้งาน
3,691.79 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.34 ชั่วโมง/คน
3-2020
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4 คน
เวลาใช้งาน
5.25 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.31 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1 คน
เวลาใช้งาน
0.09 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.09 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
5 คน
เวลาใช้งาน
5.33 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.07 ชั่วโมง/คน
6-2020
ผู้ใช้
1 คน
เวลาใช้งาน
0.35 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.35 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1 คน
เวลาใช้งาน
0.35 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.35 ชั่วโมง/คน
7-2020
ผู้ใช้
3,547 คน
เวลาใช้งาน
3,855.58 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.09 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,547 คน
เวลาใช้งาน
3,855.58 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.09 ชั่วโมง/คน
8-2020
ผู้ใช้
4,665 คน
เวลาใช้งาน
5,916.34 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.27 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,665 คน
เวลาใช้งาน
5,916.34 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.27 ชั่วโมง/คน
9-2020
ผู้ใช้
4,792 คน
เวลาใช้งาน
5,874.08 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.23 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,792 คน
เวลาใช้งาน
5,874.08 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.23 ชั่วโมง/คน
10-2020
ผู้ใช้
4,381 คน
เวลาใช้งาน
6,720.48 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.53 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,381 คน
เวลาใช้งาน
6,720.48 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.53 ชั่วโมง/คน
11-2020
ผู้ใช้
780 คน
เวลาใช้งาน
1,061.67 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.36 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
780 คน
เวลาใช้งาน
1,061.67 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.36 ชั่วโมง/คน
12-2020
ผู้ใช้
3,298 คน
เวลาใช้งาน
3,708.24 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.12 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,298 คน
เวลาใช้งาน
3,708.24 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.12 ชั่วโมง/คน
1-2021
ผู้ใช้
2,456 คน
เวลาใช้งาน
3,016.43 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.23 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,456 คน
เวลาใช้งาน
3,016.43 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.23 ชั่วโมง/คน
2-2021
ผู้ใช้
3,214 คน
เวลาใช้งาน
3,258.86 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.01 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,214 คน
เวลาใช้งาน
3,258.86 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.01 ชั่วโมง/คน
3-2021
ผู้ใช้
2,771 คน
เวลาใช้งาน
2,919.95 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.05 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,771 คน
เวลาใช้งาน
2,919.95 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.05 ชั่วโมง/คน
4-2021
ผู้ใช้
199 คน
เวลาใช้งาน
8.36 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.04 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
199 คน
เวลาใช้งาน
8.36 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.04 ชั่วโมง/คน
5-2021
ผู้ใช้
98 คน
เวลาใช้งาน
2.38 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.02 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
98 คน
เวลาใช้งาน
2.38 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.02 ชั่วโมง/คน
6-2021
ผู้ใช้
2,583 คน
เวลาใช้งาน
2,186.42 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.85 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,583 คน
เวลาใช้งาน
2,186.42 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.85 ชั่วโมง/คน
11-2021
ผู้ใช้
1,092 คน
เวลาใช้งาน
1,218.56 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.12 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,092 คน
เวลาใช้งาน
1,218.56 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.12 ชั่วโมง/คน
12-2021
ผู้ใช้
2,725 คน
เวลาใช้งาน
2,706.97 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.99 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
2,725 คน
เวลาใช้งาน
2,706.97 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.99 ชั่วโมง/คน
1-2022
ผู้ใช้
1,817 คน
เวลาใช้งาน
1,959.09 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.08 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
0 คน
เวลาใช้งาน
0.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
0.00 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
1,817 คน
เวลาใช้งาน
1,959.09 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.08 ชั่วโมง/คน
รวมทั้งสิ้น
ผู้ใช้
45,838 คน
เวลาใช้งาน
54,148.00 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.18 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,590 คน
เวลาใช้งาน
5,566.32 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.55 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
5,411 คน
เวลาใช้งาน
7,453.13 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.38 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
3,564 คน
เวลาใช้งาน
4,886.29 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.37 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
5,745 คน
เวลาใช้งาน
7,424.10 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.29 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
4,955 คน
เวลาใช้งาน
8,256.97 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.67 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
6,159 คน
เวลาใช้งาน
9,856.25 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.60 ชั่วโมง/คน
ผู้ใช้
75,262 คน
เวลาใช้งาน
97,591.05 ชั่วโมง
เฉลี่ย
1.30 ชั่วโมง/คน